مراسمات واحد فرهنگی مسجد تازه افتتاح شده محبین ولی عصر عج