آلبوم خاطرات (تصاویر بسیار قدیمی از عزاداری محرم در روستای جاسب سال های ۱۳۲۰)

آلبوم خاطرات (تصاویر بسیار قدیمی از عزاداری محرم در روستای جاسب سال های ۱۳۲۰)

آلبوم خاطرات

(تصاویر بسیار قدیمی از عزاداری محرم در روستای جاسب سال های ۱۳۲۰)

 

تصاویر بسیار قدیمی از عزاداری محرم در روستای جاسب سال های 1320

 

 

تصاویر بسیار قدیمی از عزاداری محرم در روستای جاسب سال های 1320

 

 

تصاویر بسیار قدیمی از عزاداری محرم در روستای جاسب سال های 1320