تصاویری از شب هفتم عزاداری ماه محرم سال ۱۳۹۶

تصاویری از شب هفتم عزاداری ماه محرم سال ۱۳۹۶

تصاویری از شب هفتم عزاداری ماه محرم سال ۱۳۹۶ در حسینیه محبین ولی عصر عج

 

 

تصاویری از شب هفتم عزاداری ماه محرم سال ۱۳۹۶ در حسینیه محبین ولی عصر عج

 
 

تصاویری از شب هفتم عزاداری ماه محرم سال ۱۳۹۶ در حسینیه محبین ولی عصر عج