تماس با ما

مـوسـسـه هـیـئـت مـحـبـیـن ولـیـعـصـر (عـج) کـه دارای بـخـشـهـای مـخـتـلـفـی هـمـچـون صـنـدوق قـرض الـحـسـنـه، خـیـریـه و دارالـایـتـام،

کـلـاسـهـای آمـوزش مـداحـی و قـرآن مـی بـاشـد، آمـاده ارائـه خـدمـات بـه تـمـامـی مـحـبـیـن اهـل بـیـت عـصـمـت و طـهـارت اسـت.

آدرس :
تهران - بزرگراه امام علی علیه السلام ـ خروجی صاحب الزمان ـ خیابان شهید گلشناس - حسینیه محبین ولی عصر عج
 
تلفن تماس: 33005030  -   33030002